Privaatsuspoliitika

Palun lugege neid kasutustingimusi hoolikalt läbi, enne kui kasutate seda tarkvara.

Kahjuks on see dokument praegu saadaval ainult saksa ja inglise keeles..

Enne selle tarkvara kasutamist lugege hoolikalt käesolevat privaatsuspoliitikat.

Meil on väga hea meel teie huvi üle meie ettevõtte vastu. Andmekaitse on GURTNER IT SOLUTIONSi juhtkonna jaoks eriti oluline. GURTNER IT SOLUTIONSi veebilehtede kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid märkimata. Kui aga andmesubjekt soovib kasutada meie ettevõtte eriteenuseid meie veebisaidi kaudu, võib isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja selleks puudub õiguslik alus, saame üldjuhul andmesubjekti nõusoleku.

Isikuandmete, näiteks andmesubjekti nime, aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbri töötlemine on alati kooskõlas GURTNER IT SOLUTIONSi suhtes kohaldatavate riigispetsiifiliste andmekaitse-eeskirjadega. Käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga soovib meie ettevõte teavitada avalikkust kogutud, kasutatud ja töödeldud isikuandmete tüübist, ulatusest ja eesmärgist. Lisaks teavitatakse andmesubjekte nende õigustest käesoleva andmekaitse deklaratsiooniga.

GURTNER IT SOLUTIONS on vastutava töötlejana rakendanud mitmeid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada selle veebisaidi kaudu töödeldavate isikuandmete võimalikult täielik kaitse. Siiski võib Interneti-põhine andmeedastus alati olla haavatav, nii et absoluutset kaitset ei saa tagada. Seetõttu on igal andmesubjektil vabadus edastada meile isikuandmeid alternatiivsete vahendite abil, näiteks telefoni teel.

1. Mõisted

GURTNER IT SOLUTIONSi andmekaitsedeklaratsioon põhineb Euroopa direktiivis ja määruses üldises andmekaitsemääruses (DS-GVO) kasutatud terminitel. Meie andmekaitsedeklaratsioon peaks olema kergesti loetav ja arusaadav nii avalikkusele kui ka meie klientidele ja äripartneritele. Selle tagamiseks soovime eelnevalt selgitada kasutatud mõisteid.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutame muu hulgas järgmisi mõisteid:

 • a)    isikuandmed

  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (edaspidi "andmesubjekt") kohta. Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebipõhise tunnuse või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud teguri alusel.

 • b)    asjaomane isik

  Andmesubjekt - iga tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid vastutav töötleja töötleb.

 • c)    Töötlemine

  Töötlemine on mis tahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmetega automaatselt või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, arhiveerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ühtlustamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 • d)    Töötlemise piirangud

  Töötlemise piiramine on salvestatud isikuandmete tähistamine eesmärgiga piirata nende edasist töötlemist.

 • e)    Profiilide koostamine

  Profileerimine on isikuandmete automatiseeritud töötlemise mis tahes vorm, mis seisneb selliste isikuandmete kasutamises füüsilise isiku teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või asukohamuutusega seotud aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks.

 • f)     Pseudonümiseerimine

  Pseudonümiseerimine on isikuandmete töötlemine selliselt, et isikuandmeid ei saa enam seostada konkreetse andmesubjektiga ilma lisateabe kasutamiseta, tingimusel et sellist lisateavet hoitakse eraldi ning selle suhtes kohaldatakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad, et isikuandmeid ei seostata tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

 • g)    Vastutav töötleja või töötlemise eest vastutav isik

  Vastutav töötleja või töötlemise eest vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õigusega.

 • h)    Protsessor

  Töötleja - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 • i)      Saaja

  Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kellele isikuandmeid avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Ametiasutusi, kes võivad saada isikuandmeid konkreetse uurimisülesande raames liidu või liikmesriigi õiguse alusel, ei käsitata siiski andmete saajatena.

 • j)      Kolmandaks

  Kolmas isik - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu asutus, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ega isikud, kellel on õigus töödelda isikuandmeid vastutava töötleja või volitatud töötleja otsesel vastutusel.

 • k)    Nõusolek

  Nõusolek on andmesubjekti vabatahtlikult antud konkreetne ja teadlik avaldus või muu ühemõtteline kinnitus, millega andmesubjekt annab oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks.

2. vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse, muude Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavate andmekaitseseaduste ja muude andmekaitsealaste sätete tähenduses on:

GURTNER IT SOLUTIONS
Weststrassse 19
CH-3005 Bern
Tel.: +41(0)79 652 61 07
E-post: [javascript protected email address]
Veebileht: www.gurtner-it.biz

3. Küpsised

GURTNER IT SOLUTIONSi veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse arvutisüsteemi internetibrauseri kaudu.

Paljud veebisaidid ja serverid kasutavad küpsiseid. Paljud küpsised sisaldavad nn küpsise ID-d. Küpsise ID on küpsise unikaalne identifikaator. See koosneb tähemärkide jadast, mille abil saab veebilehti ja servereid määrata konkreetsele internetibrauserile, kuhu küpsis salvestati. See võimaldab külastatud veebilehtedel ja serveritel eristada andmesubjekti individuaalset brauserit teistest internetibrauseritest, mis sisaldavad teisi küpsiseid. Konkreetne internetibrauser on tuvastatav ja identifitseeritav unikaalse küpsise ID kaudu.

Küpsiste kasutamise abil saab GURTNER IT SOLUTIONS pakkuda selle veebisaidi kasutajatele kasutajasõbralikumaid teenuseid, mis ilma küpsiste seadistuseta ei oleks võimalik.

Küpsiste abil saab meie veebisaidil olevat teavet ja pakkumisi kasutaja jaoks optimeerida. Nagu juba mainitud, võimaldavad küpsised meil meie veebisaidi kasutajaid ära tunda. Selle tunnustamise eesmärk on muuta meie veebisaidi kasutamine kasutajatele lihtsamaks. Näiteks ei pea küpsiseid kasutava veebisaidi kasutaja iga kord, kui ta külastab veebisaiti, oma juurdepääsuandmeid uuesti sisestama, sest seda teeb veebisait ja kasutaja arvutisüsteemi salvestatud küpsis. Teine näide on veebipoe ostukorvi küpsis. Veebipood jätab küpsise abil meelde, milliseid kaupu klient on virtuaalsesse ostukorvi pannud.

Andmesubjekt võib igal ajal takistada küpsiste seadistamist meie veebisaidil, kasutades selleks kasutatava internetibrauseri asjakohast seadistust, ja seega jäädavalt küpsiste seadistamise vastu olla. Lisaks saab juba seatud küpsiseid igal ajal kustutada, kasutades selleks internetibrauserit või muid tarkvaraprogramme. See on võimalik kõigis tavalistes internetibrauserites. Kui andmesubjekt lülitab küpsiste seadistamise kasutatavas internetibrauseris välja, ei pruugi kõik meie veebisaidi funktsioonid olla täielikult kasutatavad.

4. Üldiste andmete ja teabe kogumine

GURTNER IT SOLUTIONSi veebisait kogub iga kord, kui andmesubjekt või automatiseeritud süsteem külastab veebisaiti, rea üldandmeid ja teavet. Need üldandmed ja teave salvestatakse serveri logifailidesse. Koguda võib järgmisi andmeid: (1) kasutatud brauseri tüübid ja versioonid, (2) juurdepääsusüsteemi kasutatav operatsioonisüsteem, (3) veebisait, millelt juurdepääsusüsteem meie veebisaidile siseneb (nn referrer),(4) alamveebilehed, millele juurdepääsusüsteemi kaudu meie veebisaidil sisenetakse, (5) veebisaidile juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, (6) internetiprotokolli aadress (IP-aadress),(7) juurdepääsusüsteemi internetiteenuse pakkuja ja (8) muud sarnased andmed ja teave, mis aitavad ära hoida ohtu meie infotehnoloogiasüsteemide vastu suunatud rünnakute korral.

Neid üldandmeid ja teavet kasutades ei tee GURTNER IT SOLUTIONS mingeid järeldusi andmesubjekti kohta. Pigem on seda teavet vaja (1) meie veebisaidi sisu korrektseks edastamiseks, (2) meie veebisaidi sisu ja selle reklaami optimeerimiseks, (3) meie infotehnoloogiasüsteemide ja veebisaidi tehnoloogia pikaajalise töövõime tagamiseks ning (4) õiguskaitseasutustele küberrünnaku korral süüdistuse esitamiseks vajaliku teabe edastamiseks. Seetõttu analüüsib GURTNER IT SOLUTIONS ühelt poolt anonüümselt kogutud andmeid ja teavet ning teiselt poolt eesmärgiga suurendada meie ettevõtte andmekaitset ja andmete turvalisust, et tagada lõppkokkuvõttes meie poolt töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitsetase. Serveri logifailide anonüümseid andmeid säilitatakse andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetest eraldi.

5. Registreerimine meie kodulehel

Andmesubjektil on võimalus registreeruda vastutava töötleja veebisaidil, esitades isikuandmed. Isikuandmed, mis edastatakse vastutavale töötlejale selles kontekstis, tulenevad vastavast registreerimiseks kasutatud sisendmaskist. Andmesubjekti poolt sisestatud isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse üksnes vastutava töötleja sisekasutuseks ja oma eesmärkidel. Vastutav töötleja võib korraldada andmete edastamise ühele või mitmele volitatud töötlejale, näiteks pakiteenuse osutajale, kes samuti kasutab isikuandmeid üksnes vastutava töötleja sisekasutuseks.

Vastutava töötleja veebisaidil registreerimisel salvestatakse ka andmesubjekti internetiteenuse pakkuja (ISP) määratud IP-aadress, registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Nende andmete säilitamine toimub selle taustal, et ainult sel viisil on võimalik vältida meie teenuste väärkasutust ja vajaduse korral võimaldavad need andmed selgitada toime pandud kuritegusid. Sellega seoses on nende andmete säilitamine vajalik vastutava töötleja kaitsmiseks. Põhimõtteliselt ei edastata neid andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui nende edastamine on õiguslikult kohustuslik või kui edastamine on vajalik kriminaalvastutusele võtmiseks.

Andmesubjekti registreerimine isikuandmeid vabatahtlikult esitades teenib vastutava töötleja eesmärki pakkuda andmesubjektile sisu või teenuseid, mida saab asja olemuse tõttu pakkuda ainult registreeritud kasutajatele. Registreeritud isikutel on õigus igal ajal muuta registreerimisel esitatud isikuandmeid või lasta need täielikult kustutada vastutava töötleja andmetest.

Vastutav töötleja annab igal ajal taotluse korral igale andmesubjektile teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid tema kohta säilitatakse. Lisaks sellele parandab või kustutab vastutav töötleja isikuandmed andmesubjekti taotlusel või tema viitamisel, tingimusel et see ei ole vastuolus seadusjärgsete säilitamiskohustustega. Kogu vastutava töötleja personal on selles kontekstis andmesubjektile kontaktisikutena kättesaadav.

6. Kontaktivõimalus veebisaidi kaudu

Seaduslike sätete alusel sisaldab GURTNER IT SOLUTIONSi veebisait andmeid, mis võimaldavad kiiret elektroonilist kontakti meie ettevõttega, samuti otsesuhtlust meiega, mis hõlmab ka nn elektroonilise posti üldist aadressi (e-posti aadress). Kui andmesubjekt võtab vastutava töötleja poole ühendust e-posti teel või kasutades kontaktvormi, salvestatakse andmesubjekti edastatud isikuandmed automaatselt. Selliseid isikuandmeid, mille andmesubjekt on vabatahtlikult vastutavale töötlejale edastanud, säilitatakse andmesubjekti töötlemise või temaga kontakteerumise eesmärgil. Neid isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele.

7. Isikuandmete rutiinne kustutamine ja blokeerimine

Vastutav töötleja töötleb ja säilitab andmesubjekti isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks või kui see on ette nähtud Euroopa direktiiviga ja määrusega või muu seadusandja seadustes või määrustes, mida vastutava töötleja suhtes kohaldatakse.

Kui säilitamise eesmärk ei ole enam asjakohane või kui Euroopa direktiivi ja määrusega või mõne muu pädeva seadusandja poolt ette nähtud säilitamisperiood lõpeb, siis isikuandmed blokeeritakse või kustutatakse rutiinselt vastavalt seadusesätetele.

8. Andmesubjekti õigused

 • a)    Õigus kinnitusele

  Igal andmesubjektil on Euroopa direktiiviga ja määrusega antud õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse. Kui andmesubjekt soovib seda õigust kasutada, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

 • b)    Õigus teabele

  Igal isiku, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivi ja määrusega antud õigus saada vastutavalt töötlejalt igal ajal tasuta teavet tema kohta salvestatud isikuandmete kohta ja nende andmete koopiat. Lisaks on Euroopa direktiiv ja määrus andnud andmesubjektile juurdepääsu järgmisele teabele:

  • töötlemise eesmärgid
  • töödeldavate isikuandmete kategooriad
  • vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse, eelkõige juhul, kui vastuvõtjad asuvad kolmandates riikides või rahvusvahelistes organisatsioonides.
  • võimaluse korral isikuandmete säilitamise kavandatud kestus või kui see ei ole võimalik, siis selle kestuse määramise kriteeriumid
  • õigus saada neid puudutavate isikuandmete parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist vastutava töötleja poolt või õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele.
  • järelevalveasutusele kaebuse esitamise õiguse olemasolu
  • kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt: Kogu olemasolev teave andmete päritolu kohta
  • automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi olemasolu vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 lõigetele 1 ja 4 ning vähemalt nendel juhtudel sisuline teave asjaomase loogika ning sellise töötlemise ulatuse ja kavandatud mõju kohta andmesubjektile

  Lisaks on andmesubjektil õigus saada teavet selle kohta, kas isikuandmed on edastatud kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Sellisel juhul on andmesubjektil samuti õigus saada teavet edastamisega seotud asjakohaste kaitsemeetmete kohta.

  Kui andmesubjekt soovib kasutada seda juurdepääsuõigust, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

 • c)    Parandusõigus

  Igal isiku, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiiviga ja määrusega antud õigus saada viivitamata parandatud teda puudutavad ebatäpsed isikuandmed. Lisaks on andmesubjektil õigus nõuda ebatäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava deklaratsiooni abil, võttes arvesse töötlemise eesmärke.

  Kui andmesubjekt soovib kasutada seda parandamise õigust, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

 • d)    Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

  Igal isiku, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiiviga ja määrusega antud õigus nõuda vastutavalt töötlejalt teda puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui kehtib üks järgmistest alustest ja kui töötlemine ei ole vajalik:

  • Isikuandmeid koguti või töödeldi muul viisil eesmärkidel, milleks need ei ole enam vajalikud.
  • Andmesubjekt tühistab nõusoleku, millel töötlemine põhines vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a või GDPR artikli 9 lõike 2 punktile a, ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
  • Andmesubjekt esitab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohase töötlemise vastuväite ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi, või andmesubjekt esitab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 2 kohase töötlemise vastuväite.
  • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
  • Isikuandmete kustutamine on vajalik liidu või liikmesriigi õigusest tuleneva õigusliku kohustuse täitmiseks, mida vastutav töötleja peab täitma.
  • Isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega vastavalt DS-GVO artikli 8 lõikele 1.

  Kui mõni eespool nimetatud põhjustest kehtib ja andmesubjekt soovib GURTNER IT SOLUTIONSi poolt salvestatud isikuandmete kustutamist, võib ta igal ajal võtta ühendust ükskõik millise vastutava töötleja töötajaga. GURTNER IT SOLUTIONSi töötaja korraldab kustutustaotluse viivitamatult.

  Kui GURTNER IT SOLUTIONS on isikuandmed avalikustanud ja meie ettevõte on vastutava töötlejana kohustatud isikuandmed kustutama vastavalt art. 17 lg. 1 DS-GVO, GURTNER IT SOLUTIONS rakendab mõistlikke meetmeid, sealhulgas tehnilisi meetmeid, et hüvitada teistele vastutavatele töötlejatele avaldatud isikuandmete töötlemine, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakenduskulusid, et teavitada andmesubjekti sellest, et ta on taotlenud nendelt teistelt vastutavatelt töötlejatelt kõigi isikuandmete linkide või isikuandmete koopiate või koopiate kustutamist, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik. GURTNER IT SOLUTIONSi töötaja korraldab vajalikku üksikjuhtudel.

 • e)    Õigus piirata töötlemist

  Igal isiku, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiiviga ja määrusega antud õigus nõuda vastutavalt töötlejalt töötlemise piiramist, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

  • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ajavahemiku jooksul, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust.
  • Töötlemine on ebaseaduslik, andmesubjekt vaidlustab isikuandmete kustutamise ja taotleb selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist.
  • Vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
  • Andmesubjekt on esitanud vastuväite isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohaselt ja veel ei ole selge, kas vastutava töötleja õigustatud põhjused kaaluvad üles andmesubjekti õigustatud põhjused.

  Kui üks eespool nimetatud tingimustest on täidetud ja andmesubjekt soovib taotleda GURTNER IT SOLUTIONSi poolt salvestatud isikuandmete piiramist, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole. GURTNER IT SOLUTIONSi töötaja korraldab töötlemise piiramise.

 • f)     Õigus andmete ülekantavusele

  Igal isiku, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiiviga ja määrusega antud õigus saada teda puudutavad isikuandmed, mille andmesubjekt on esitanud vastutavale töötlejale, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Samuti on andmesubjektil õigus edastada sellised andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele isikuandmed on esitatud, neid takistaks, tingimusel et töötlemine põhineb nõusolekul vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a või GDPR artikli 9 lõike 2 punktile a või lepingul vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b ja töötlemine toimub automatiseeritult, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikes huvides või vastutavale töötlejale antud avaliku võimu teostamiseks.

  Lisaks sellele on andmesubjektil GDPR artikli 20 lõike 1 kohase andmete ülekantavuse õiguse kasutamisel õigus nõuda, et isikuandmed edastatakse otse ühelt vastutavalt töötlejalt teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ja tingimusel, et see ei mõjuta negatiivselt teiste isikute õigusi ja vabadusi.

  Andmete ülekandmise õiguse teostamiseks võib andmesubjekt igal ajal pöörduda ükskõik millise GURTNER IT SOLUTIONSi töötaja poole.

 • g)    Õigus esitada vastuväiteid

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiivis ja määruses sätestatud õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide e või f alusel, tema konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. See kehtib ka nende sätete alusel toimuva profileerimise kohta.

  Vastuväite korral ei töötle GURTNER IT SOLUTIONS enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õigustatud põhjused, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

  Kui GURTNER IT SOLUTIONS töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid selliste isikuandmete töötlemisele, mida töödeldakse sellise turunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilide koostamise kohta, kuivõrd see on seotud sellise otseturundusega. Kui andmesubjekt esitab GURTNER IT SOLUTIONSile vastuväite otseturunduse eesmärgil töötlemiseks, ei töötle GURTNER IT SOLUTIONS enam isikuandmeid nendel eesmärkidel.

  Lisaks on andmesubjektil õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele, mida GURTNER IT SOLUTIONS teostab teaduslikel või ajaloolistel eesmärkidel või statistilistel eesmärkidel vastavalt andmekaitsemääruse artikli 89 lõikele 1, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

  Vastulause esitamise õiguse kasutamiseks võib andmesubjekt pöörduda otse GURTNER IT SOLUTIONSi mis tahes töötaja või mõne muu töötaja poole. Andmesubjektil on samuti õigus kasutada oma õigust esitada vastuväiteid automatiseeritud menetluste abil, kasutades tehnilisi spetsifikatsioone seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega, olenemata direktiivist 2002/58/EÜ.

 • h)    Automatiseeritud otsused üksikjuhtudel, sealhulgas profiilianalüüs

  Igal isiku, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiiviga ja määrusega antud õigus mitte saada üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevat otsust, mis tekitab teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või mõjutab teda samamoodi oluliselt, tingimusel, et otsus 1) ei ole vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või 2) on lubatud liidu või liikmesriigi õigusega, mida kohaldatakse vastutava töötleja suhtes, ning et selline õigus näeb ette asjakohased meetmed andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks või 3) tehakse andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.

  Kui otsus (1) on vajalik andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) see tehakse andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul, rakendab GURTNER IT SOLUTIONS sobivaid meetmeid andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks, mis hõlmavad vähemalt õigust saada vastutava töötleja poolne andmesubjekti kaasamine, oma seisukoha avaldamine ja otsuse vaidlustamine.

  Kui andmesubjekt soovib kasutada automatiseeritud otsustega seotud õigusi, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

 • i)      Andmekaitseseaduse kohane õigus nõusolekut tagasi võtta

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine puudutab, on Euroopa direktiiviga ja määrusega antud õigus igal ajal isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.

  Kui andmesubjekt soovib kasutada õigust nõusolekut tagasi võtta, võib ta igal ajal pöörduda ükskõik millise vastutava töötleja töötaja poole.

11. Google Analytics'i kasutamise ja kohaldamise privaatsuspoliitika (koos anonüümimisfunktsiooniga)

Vastutav töötleja on integreerinud sellele veebisaidile Google Analyticsi komponendi (koos anonüümimisfunktsiooniga). Google Analytics on veebianalüüsi teenus. Veebianalüüs on veebilehtede külastajate käitumist käsitlevate andmete kogumine, koostamine ja hindamine. Veebianalüüsi teenus kogub muu hulgas andmeid selle kohta, milliselt veebisaidilt on andmesubjekt veebisaidile sisenenud (nn viitajad),milliseid veebisaidi alamlehekülgi on vaadatud või kui tihti ja kui kaua on alamlehte vaadatud. Veebianalüüsi kasutatakse peamiselt veebilehe optimeerimiseks ning internetireklaami kulude ja kasu analüüsimiseks.

Google Analyticsi komponendi operaator on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroller kasutab Google Analyticsi kaudu veebianalüüsi jaoks lisandi "_gat._anonymizeIp". Selle lisa abil lühendab ja anonüümsustab Google andmesubjekti internetiühenduse IP-aadressi, kui juurdepääs meie veebilehtedele toimub Euroopa Liidu liikmesriigist või mõnest muust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigist.

Google Analyticsi komponendi eesmärk on analüüsida meie veebisaidi külastajate voogu. Google kasutab saadud andmeid ja teavet muu hulgas selleks, et hinnata meie veebisaidi kasutamist, koostada meile veebipõhiseid aruandeid, mis näitavad meie veebisaidi tegevust, ja pakkuda muid teenuseid, mis on seotud meie veebisaidi kasutamisega.

Google Analytics seab küpsise andmesubjekti infotehnoloogiasüsteemi. Seda, mis on küpsised, on juba eespool selgitatud. Küpsise seadistamisega võimaldatakse Google'il analüüsida meie veebisaidi kasutamist. Iga kord, kui külastatakse ühte vastutava töötleja poolt hallatavat veebilehte, kuhu on integreeritud Google Analyticsi komponent, edastab vastav Google Analyticsi komponent automaatselt andmesubjekti infotehnoloogiasüsteemi veebilehitseja andmeid Google'ile veebianalüüsi eesmärgil. Selle tehnilise protsessi käigus saab Google teada isikuandmeid, näiteks andmesubjekti IP-aadressi, mida Google kasutab muu hulgas külastajate ja klõpsude päritolu jälgimiseks ning seejärel vahendustasude arvutamiseks.

Küpsise abil salvestatakse isikuandmeid, näiteks külastusaeg, asukoht, kust juurdepääs toimus, ja andmesubjekti poolt meie veebisaidi külastamise sagedus. Iga kord, kui andmesubjekt külastab meie veebisaiti, edastatakse need isikuandmed, sealhulgas andmesubjekti kasutatud internetiühenduse IP-aadress, Google'ile Ameerika Ühendriikidesse. Neid isikuandmeid säilitab Google Ameerika Ühendriikides. Google võib edastada need tehnilise protsessi kaudu kogutud isikuandmed kolmandatele isikutele.

Andmesubjekt võib igal ajal takistada küpsiste seadistamist meie veebisaidil, nagu eespool kirjeldatud, kasutades selleks kasutatava internetibrauseri asjakohast seadistust, ja seega jäädavalt küpsiste seadistamise vastu olla. Selline kasutatava internetibrauseri seadistus takistab ka Google'il küpsiste seadistamist andmesubjekti infotehnoloogiasüsteemi. Lisaks saab Google Analyticsi poolt juba seatud küpsise igal ajal kustutada internetibrauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu.

Lisaks on andmesubjektil võimalus esitada vastuväiteid Google Analyticsi poolt genereeritud ja selle veebisaidi kasutamisega seotud andmete kogumisele ning nende andmete töötlemisele Google'i poolt ja takistada sellist töötlemist. Selleks tuleb andmesubjektil alla laadida ja paigaldada veebilehitseja lisa lingilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. See brauserilisand teavitab Google Analytics'i JavaScript'i kaudu, et Google Analytics'ile ei tohi edastada andmeid ja teavet veebilehtede külastuste kohta. Google peab brauserilisandi paigaldamist vastuväiteks. Kui andmesubjekti infotehnoloogiasüsteem kustutatakse, vormindatakse või paigaldatakse hiljem uuesti, peab andmesubjekt Google Analyticsi deaktiveerimiseks veebilehitseja lisaseadme uuesti paigaldama. Kui andmesubjekt või mõni muu tema kontrolli all olev isik on brauserilisandi eemaldanud või deaktiveerinud, on võimalik brauserilisand uuesti paigaldada või uuesti aktiveerida.

Lisateave ja kohaldatav Google'i privaatsuspoliitika on leitav aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics'i on üksikasjalikumalt selgitatud selle lingi all https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. YouTube'i kasutamise ja kohaldamise privaatsuspoliitika

Kontroller on integreerinud YouTube'i komponendid sellele veebisaidile. YouTube on internetivideoportaal, mis võimaldab videoklippide avaldajatel tasuta videoklippe üles panna ning teistel kasutajatel neid vaadata, hinnata ja kommenteerida, samuti tasuta. YouTube lubab avaldada igat liiki videoid, mistõttu on internetiportaali kaudu võimalik tutvuda nii täielike filmi- ja telesaadete kui ka muusikavideote, treilerite või kasutajate endi tehtud videotega.

YouTube'i operaatorfirma on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on Google Inc. tütarettevõte, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Iga kord, kui külastatakse ühte vastutava töötleja poolt hallatavat veebilehte, kuhu on integreeritud YouTube'i komponent (YouTube'i video),sunnib vastav YouTube'i komponent andmesubjekti infotehnoloogiasüsteemi internetibrauserit automaatselt alla laadima vastava YouTube'i komponendi esituse YouTube'ist. Lisateavet YouTube'i kohta leiate aadressil https://www.youtube.com/yt/about/de/. Selle tehnilise menetluse raames saavad YouTube ja Google teavet selle kohta, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte andmesubjekt külastab.

Kui andmesubjekt on samal ajal YouTube'i sisse logitud, tuvastab YouTube, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte andmesubjekt külastab, kui YouTube'i videot sisaldav alamleht on üles kutsutud. Seda teavet koguvad YouTube ja Google ning see määratakse andmesubjekti vastavale YouTube'i kontole.

YouTube ja Google saavad YouTube'i komponendi kaudu alati teavet selle kohta, et andmesubjekt on külastanud meie veebisaiti, kui andmesubjekt on sisse logitud YouTube'i samal ajal, kui ta külastab meie veebisaiti; see toimub sõltumata sellest, kas andmesubjekt klikib YouTube'i videole või mitte. Kui andmesubjekt ei soovi, et seda teavet edastatakse YouTube'ile ja Google'ile, võib ta selle teabe edastamise takistada, logides enne meie veebisaidile sisenemist oma YouTube'i kontolt välja.

YouTube'i avaldatud privaatsuspoliitika, millega saab tutvuda aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, annab teavet isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta YouTube'i ja Google'i poolt.

13. Töötlemise õiguslik alus

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen.
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Töötlemine, mis ei ole hõlmatud ühegi eespool nimetatud õigusliku alusega, põhineb sellel õiguslikul alusel, kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi kaitsmiseks, tingimusel, et andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused ei ole ülekaalus. Sellised töötlemistoimingud on meile lubatud eelkõige seetõttu, et Euroopa seadusandja on neid konkreetselt maininud. Sellega seoses oli ta seisukohal, et õigustatud huvi võib eeldada, kui andmesubjekt on vastutava töötleja klient (isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduse 47 lause 2).

14. Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvid töötlemisel

Kui isikuandmete töötlemine põhineb DS-GVO artikli 6 I lit. f alusel, on meie õigustatud huvi meie äritegevuse teostamine kõigi meie töötajate ja aktsionäride heaolu huvides.

15. Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmete säilitamise kestuse kriteeriumiks on vastav seadusjärgne säilitamisperiood. Pärast tähtaja möödumist kustutatakse vastavad andmed tavapäraselt, kui neid ei ole enam vaja lepingu täitmiseks või algatamiseks.

16. Õiguslikud või lepingulised nõuded isikuandmete esitamiseks; vajadus lepingu sõlmimiseks; andmesubjekti kohustus esitada isikuandmed; andmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed.

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann.

Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte.

Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

18. Automatiseeritud otsuste tegemine

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.