Silmakoolituse kasutamise tingimused

Palun lugege neid kasutustingimusi hoolikalt läbi, enne kui kasutate seda tarkvara.

Olulised terminid

LITSENTSORID
Juriidiline või füüsiline isik, kes pakub TARKVARA kasutamiseks: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

KASUTAJA LÕPETAMINE
Juriidiline või füüsiline isik, kellele on antud õigus kasutada käesolevat TARKVARA..

LITSENTSIOONI
Juriidiline või füüsiline isik, kellele on antud õigus paigaldada, litsentseerida ja edastada käesolevat TARKVARA LÕPUKASUTAJALE.

Kõige olulisemad punktid

  • Selle tarkvara kasutamine ei tohiks kujutada endast lõppkasutajale mingit ohtu. b) Selle tarkvara kasutamine toimub siiski täielikult lõppkasutajale omal vastutusel.. LITSENTIJA ei võta mingit vastutust kasutamise eest..
  • LITSENTIJA jätab endale selgesõnaliselt õiguse käesolevat dokumenti igal ajal muuta. LITSENTIJA vastutab iseenda teavitamise eest kasutustingimuste kehtivast versioonist..
  • Käesolevat tarkvara "Saccadentrainer" (edaspidi "tarkvara") ei tohi muuta, edastada, levitada, salvestada, kopeerida ega uuesti avaldada ilma LITSENTSIJA nõusolekuta..
  • Selle tarkvara kasutajana annan loa oma treeninguandmete võimalikuks kasutamiseks anonüümsel kujul üksnes teaduslikel eesmärkidel või statistilistel hinnangutel..
  • Lõppkasutajana kohustun seda tarkvara õigesti kasutama. See tähendab eelkõige seda, et litsentseeritud kasutajat võib kasutada ainult üks isik. Kontode mitmekordne kasutamine ei ole lubatud.

Lepingu ese

Kokkulepitud tasu maksmise eest antakse lõppkasutajale isiklik, mitteeksklusiivne ja mitteülekantav õigus kasutada tarkvara selleks otstarbeks sobivas ja LITSENTSIJALE paigaldatud IT-süsteemis (edaspidi "LITSENTSIJASÜSTEEM") litsentsi kehtivusaja jooksul vastavalt ettenähtud otstarbele..

Kasutusala

"Kavandatud kasutamine" käesolevate litsentsitingimuste tähenduses hõlmab, kuid ei piirdu sellega, tarkvara laadimist, salvestamist, edastamist, teisendamist, käivitamist ja paljundamist masinloetaval kujul LITSENTSIOONI SÜSTEEMIL tervikuna või osaliselt eesmärgiga käivitada tarkvara LITSENTSIOONI andmetöötluseks..

Tarkvara on asukohaga seotud (vastav seade) ja seda võib kasutada ainult vastav lõppkasutaja selles seadmes. Mitme isiku mitmekordne kasutamine ühe konto kohta on selgesõnaliselt välistatud. Kasutamiseks teiste ettevõtete poolt või samaaegseks kasutamiseks erinevates arvutites tuleb teha eraldi tellimused või hankida litsentsid..

Süsteeminõuded

Tarkvara kasutamiseks on lõppkasutajal vaja täita järgmised nõuded: Praegune brauser, näiteks Chrome, Safari, Firefox. Soovitatav on vähemalt 15-tollise ekraani suurus..

Õigused tarkvarale

LITSENTSIJA on tarkvara autoriõiguste ja leiutamisõiguste omanik ning LITSENTSIJA tunnustab neid immateriaalseid õigusi. LITSENTSIÕPETAJA-l on õigus ainult käesolevas lepingus sõnaselgelt antud tarkvara veebipõhistele kasutusõigustele. Klient ei saa mingil juhul omandada tarkvara autoriõigusi või muid tööstusomandiõigusi ega sellega seotud kaubamärgiõigusi..

Saladuse hoidmine

Tarkvara sisaldab teavet, ideid, kontseptsioone ja menetlusi, eelkõige andmete töötlemise kohta, mis on LITSENTSIJA äri- ja ärisaladused. LITSENTSIJAL lasub kohustus käsitleda tarkvara sama hoolikalt ja konfidentsiaalselt kui oma äri- ja ärisaladusi, kasutada seda ainult ettenähtud eesmärgil vastavalt käesolevatele litsentsitingimustele ning mitte teha seda kättesaadavaks ega avaldada seda kolmandatele isikutele mingil viisil või kujul, ei tervikuna ega osaliselt..

Litsentsisaaja vastutus

Vastutus tarkvara kasutamiseks sobiva IT-süsteemi (LITSENTSISÜSTEEM) hankimise ja hooldamise ning selle kasutamisel või edasisel kasutamisel tekkivate tulemuste eest lasub üksnes LITSENTSIOSIJA-l. LITSENTIJA ei võta sellega seoses mingit vastutust. Lisaks sellele vastutab LITSENTSIJA lõppkasutajale osutatava üldise toetuse eest..

Litsentsitasu

  • Litsentsitasu arvutatakse vastavalt tellimise ajal avaldatud kuludele..
  • Litsents on tähtajatu.
  • LITSENTSIJA võib litsentsitasusid igal ajal muuta..

Vastutusnõue

LITSENTSIJA ei võta seadusega lubatud ulatuses mingit vastutust teabe õigsuse, täpsuse, ajakohasuse, usaldusväärsuse ja täielikkuse eest. Vastutusnõuded LITSENTSIJA vastu varalise või mittevaralise kahju eest, mis tuleneb juurdepääsust avaldatud teabele või selle kasutamisest või mittekasutamisest, ühenduse väärkasutamisest või tehnilistest vigadest, on välistatud..

Lisaks sellele ei vastuta LITSENTIJA juurdepääsu kvaliteedi häirete eest, mis on tingitud vääramatu jõu või LITSENTIJA poolt mittevastutavate sündmuste, eelkõige sidevõrkude ja väravate rikke tõttu. LITSENTIJA ei garanteeri, et veebileht töötab katkematult ja vigadeta ning et kõik vead parandatakse..

Kõik pakkumised on mittesiduvad. LITSENTIJA jätab endale selgesõnaliselt õiguse muuta, täiendada või kustutada lehekülgede osi või kogu pakkumist ilma eraldi teatamata või lõpetada ajutiselt või alaliselt selle avaldamine..

Ägeda silmahaigusega (nt põletik) inimesed peaksid alustama treeningut alles pärast sümptomite taandumist ja valgustundliku esilekutsutud epilepsiaga inimesed ei tohi treenida..

Vastutus linkide eest

Viited ja lingid kolmandate isikute veebisaitidele ei kuulu LITSENTSIJA vastutusalasse. Igasugune vastutus selliste veebisaitide eest on välistatud. Juurdepääs sellistele veebisaitidele ja nende kasutamine toimub kasutaja enda vastutusel..

Cookies

See veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse püsivalt või ajutiselt teie arvutisse, kui külastate seda veebisaiti. Küpsiste eesmärk on eelkõige analüüsida selle veebisaidi kasutamist statistilise hindamise ja pideva täiustamise eesmärgil.


Te võite igal ajal oma brauseri seadetes küpsised täielikult või osaliselt välja lülitada. Kui te deaktiveerite küpsised, ei pruugi teil enam olla võimalik kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone..

Andmekaitse

Šveitsi föderaalse põhiseaduse artikli 13 ja Šveitsi Konföderatsiooni andmekaitsesätete (andmekaitseseadus) alusel on igal isikul õigus oma eraelu puutumatuse kaitsele ja kaitsele oma isikuandmete kuritarvitamise eest.. LITSENTIJA peab neid sätteid järgima. Isikuandmeid käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena ning neid ei müüda ega anta edasi kolmandatele isikutele..

LITSENTIJA püüab tihedas koostöös meie veebimajutuse pakkujatega kaitsta andmebaase nii hästi kui võimalik volitamata juurdepääsu, kadumise, väärkasutuse või võltsimise eest. Isikuandmete edastamine Interneti kaudu on siiski alati seotud riskidega ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täielikult kaitstud manipuleerimise või sabotaaži eest..

Google Analytics'i kasutamise privaatsuspoliitika

See veebisait kasutab Google Analytics'i, Google Inc ("Google") pakutavat veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad. Küpsise poolt genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Juhul, kui sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonümiseerimine, kärbib Google teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone. Samuti saate takistada küpsise poolt genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist Google'i poolt, samuti nende andmete töötlemist Google'i poolt, klõpsates alloleval lingil. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Laadige alla ja installige olemasolev brauseriplugin.

Ühised lõppsätted

Kõigi käesoleva tarkvara LITSENTSIJA, LITSENTSIJA ja LÕPPSÕIDUTAJA vaheliste õigussuhete suhtes kohaldatakse Šveitsi õigust. Kui LITSENTIJA ei ole maininud mõnda kohaldatavat seadust, ei loeta seda sellisest seadusest loobumiseks. Kui mõni käesoleva dokumendi säte tunnistatakse kohtus kehtetuks, jäävad ülejäänud sätted kehtima. Käesolevatest üldtingimustest tulenevate vaidluste ainukohtus on Berni linn, mille suhtes kehtib kohustuslik kohtualluvus..

Bern, 10.07.2017